Informace o zpětném odběru elektrozařízení

Logo REMA

 

 

 

Dnem 13.8.2005 vstoupil v účinnost zákon č.7/2005 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb.o odpadech, ukládající výrobcům, respektive dovozcům elektrických a elektronických zařízení, řadu nových povinností.

Hlavním cílem novely zákona o odpadech je zvýšení opětovného použití, materiálového využití a využití elektrozařízení na požadovanou úroveň a tím předcházet možnému škodlivému vlivu nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na lidské zdraví a životní prostředí.

WEEE_label

Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.

 

 

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení

• tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce

• odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“

• odevzdáním do sběrných dvorů

• likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

1) místní úřad vaší obce

2) správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu

3) sběrny OEEZ

4) služba pro odvoz komunálního odpadu

5) Sběrná místa jsou zobrazena a vypsána na www.remasystem.cz

Úplné znění zákona o odpadech, nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz